I. Koulakov
N. Shapiro E.I. Gordeev C. Sens-Schoenfelder I. Abkadyrov
S. Senyukov B. Luehr N. Bushenkova
A. Jakovlev
T. Stupina
A. Novgorodova

Издание : European Geosciences Union General Assembly, Online, 2020 (4-8 May 2020)
Год издания: 2020
Материалы конференции