V. Kashirtsev
B. Nikitenko
E. Peshchevitskaya
E. Fursenko

: The 28th International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG - 2017) (Florence, Italy, 17-22 September 2017)