V.V. Lisitsa
A.S. Merzlikina G.V. Reshetova
V.V. Shilikov V.A. Tcheverda
T. Khatchkova

: EAGE Workshop on High Performance Computing for Upstream 2014 (Chania, Crete, 7-10 September 2014)