V.G. Kniazev S.V. Meledina
A.S. Alifirov
B.L. Nikitenko

: Stratigraphy and Geological Correlation