N.L. Dobretsov
S.M. Zhmodik E.V. Lazareva A.V. Bryanskaya V.A. Ponomarchuk B.Yu. Saryg-ool I.S. Kirichenko A.V. Tolstov N.S. Karmanov

: Doklady Earth Sciences