Y. Bazaikin
B. Gurevich T. Khachkova
D. Kolyukhin
M. Lebedev V. Lisitsa
G. Reshetova
V. Tcheverda

: SEG Technical Program Expanded Abstracts (Dallas, 16-21 october 2016)
: SEG Technical Program Expanded Abstracts (Dallas, 16-21 october 2016)