V. Lisitsa
D. Kolyukhin
V. Tcheverda
V. Volianskaia

: Society of Exploration Geophysicists International Exposition and Annual Meeting 2019, SEG 2019 (San Antonio, Texas, 15-20 September 2019)