I.V. Gordienko N.L. Dobretsov
S.M. Zhmodik P.A. Roshchektaev

: Russian Geology and Geophysics