V.V. Mitta L.A. Glinskikh
Y.N. Savelieva O.V. Shurekova

: Stratigraphy and Geological Correlation