V. Kostin
V. Lisitsa
G. Reshetova
V. Tcheverda
D. Vishnevsky

: Суперкомпьютерные дни в России: Труды международной конференции (г. Москва, 28-29 сентября 2015 г.)