N.L. Dobretsov
M.M. Buslov A.N. Vasilevskiy
S.M. Zhmodik A.V. Kotlyarov

: Russian Geology and Geophysics