A. Bibik K. Gadylshin
T. Khachkova
V. Kolesov D. Kolyukhin
V.V. Lisitsa
A. Merzlikina V. Pozdnyakov M. Protasov
G. Reshetova
V. Shilikov V. Tcheverda

: 79th EAGE Conference and Exhibition 2017: Energy, Technology, Sustainability - Time to open a new Chapter (Paris, France, 12-15 June, 2017)