Yu.I. Kolesnikov
K.V. Fedin
L. Ngomayezwe

: Geophysical Journal International