R.I. Mukhamedyev Y. Kuchin D.V. Kosyakov
S. Murzakhmetov A. Symagulov K. Yakunin

: Communications in Computer and Information Science
: Communications in Computer and Information Science