Yu.A. Kugaenko V.A. Saltykov I.Yu. Koulakov
V.M. Pavlov P.V. Voropaev I.F. Abkadyrov
V.P. Komzeleva

: Russian Geology and Geophysics