I.D. Zolnikov E.V. Deev
R.N. Kurbanov A.V. Panin A.V. Vasiliev N.I. Pozdnyakova
I.V. Turova

: Doklady Earth Sciences