G. Reshetova
V. Cheverda
V. Lisitsa
V. Khaidukov

: Суперкомпьютерные дни в России: Труды международной конференции (г. Москва, 24-25 сентября 2018 г.)