M. Protasov
V. Tcheverda
V. Lisitsa
G. Reshetova
V. Shilikov A. Ledyaev D. Petrov A. Merzlikina V. Volyanskaya

: 81st EAGE Conference and Exhibition 2019 Embrace Change - Creativity for the Future (London, United Kingdom, 3-6 June 2019)