V.A. Vernikovskiy
A.E. Vernikovskaya
S.M. Lyapunov L.A. Neimark V.F. Proskurnin A.I. Chernykh I.Y. Safonova

: International Geology Review